تاثیر تحولات ژئوپولیتیک امریکا بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهبردهای بهینه ج2
60 بازدید
ناشر: آثار معاصر
نقش: نویسنده
شابک: 964-94169-9-4
سال نشر: 1386
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
در این جلد به عوامل ژئوپلیتیک امریکا و ایران مورد بحث قرار گرفته و از بین عوامل ژئوپولیتیک تاثیر گذار امریکا بر امنیت ملی ایران کنکاش گردیده است در فصل دوم مدل تاثیر عوامل ژئوپولیتیک بر امنیت ملی تولید شده است و در فصل سوم مدل تاثیر ژئوپولیتیک امریکا بر امنیت ملی ایران طرتحی شده و در فصل چهارم بر اساس SWOT عوامل تجزیه و تحلیل شده و در فصل پنجم اهداف سیاست ها ، و راهبرده و راه های کار مقابله ایران تدوین شده است