مبانی تبلیغ
119 بازدید
ناشر: اسرار علم
نقش: نویسنده
شابک: 971-600-4-5
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
مقدمه « تبلیغ »، که از جمله‌ مهمترین مسائل بشری و به خصوص جامعه اسلامی است، به معنای رساندن و منتقل کردن افکار و عقاید و بازگوکردن دیدگاه ها برای دیگران و سعی در گسترش آنها به منظور جاودانه ساختن خود می باشد . تبلیغات در اسلام، بر پایه حقیقت گرایی و واقع گرایی استوار بوده و اکنون به مدد تحولات عظیم فن آوری،ارتباطات و تغییر روشها و شگردهای تبلیغی، به عنوان یک ضرورت برای اداره جامعه درآمده است . این مجموعه در نه فصل به تبیین جنبه های گوناگون تبلیغ می پردازد . فصل اول تعاریف تبلیغات از دیدگاههای گوناگون و اصطلاحات و لغات معادل و مرتبط با آن را ارائه می دهد و دیدگاه اسلام و بزرگان آن به ویژه حضرت امام خمینی (ره ) را درباره این اصطلاح بیان می نماید، و دگرگونی ها و انحرافات واقع شده در آن را در طول تاریخ مطرح می کند . فصل دوم دیدگاههای موجود درباره تاثیرپذیری انسان و تحولات جامعه انسانی بررسی شده و سه دیدگاه به شرح ذیل مورد بحث قرار گرفته است : دیدگاه اول ناظر بر این است که انسان موجودی مجبور و از پیش ساخته بوده و تلاش مبلغان و یا عوامل طبیعی در او مؤثر نیست . دیدگاه دوم انسان را موجودی همچون موم تاثیرپذیر می داند که تبلیغات و عوامل تبلیغی شخصیت اورا می سازد . دیدگاه سوم، که متعلق به اسلام است، اعتقاد دارد انسان نه مجبور مطلق است و نه آزاد مطلق ودر عین آنکه موجودی فعال و ممتاز می باشد، از عوامل محیطی و تربیتی و آموزشی و تبلیغی و نیز عوامل وراثتی تاثیر می پذیرد . فصل سوم پس از بیان تعاریف مربوط به تبلیغات منقل نظرات صاحب نظران، ماهیت تبلیغات را مورد نقد و بررسی قرار می دهد . در این باره دو نظر متفاوت ارائه شده است یکی آن که تبلیغات ماهیتی واحد دارد و نمی توان آن را به خوب و بد تقسیم کرد . در مقابل دانشمندان اسلامی و در راس آنان حضرت امام خمینی (ره ) معتقدند که تبلیغات می تواند خوب یا بد باشد تبلیغات، چیزی نیست که دارای ماهیتی واحد باشد، بلکه نوع به کار گیری و هدف، آن را دارای ارزش مثبت یا منفی می سازد . این دیدگاه همچنین شرافت تبلیغات را از جنبه های گوناگون مورد بحث قرار می دهد و روش علمی کردن آن را، که دسترسی به یک سلسله قواعد فکری و علمی به منظور حسن تاثیر گذاری در مخاطب با استفاده از علوم گوناگون و به ویژه هنر و برخی از موضوعات مرتبط با آن است بیان می نماید . فصل چهارم به تبیین اصول تبلیغ می پردازد وآن را به دو بخش «اصول کارتبلیغی » و «اصول تبلیغات اسلامی » تقسیم می نماید . در بخش اصول کار تبلیغی 1ـ مشکل یابی و مشکل گشایی 2ـ ترویج خود کفایی 3ـ فراگیری زبان تبلیغ 4ـ توجه به آرمانهای مکتب 5ـ در نظر گرفتن امکانات ملی 6ـ همبستگی با نهادهای تبلیغی 7ـ آموزش مداوم عناصر طبیعی 8ـ آگاهی مبلغان از مراحل پذیرش تبلیغات و نیازهای اجتماعی و اطلاع از فنون تبلیغ را مورد بحث قرار داده و در بخش دوم، اصول تبلیغات اسلامی را در 23 اصل از جمله، ضرورت وجودی تبلیغات، خدانگری، هدف گرایی، اصول گرایی، آزاد اندیشی و رعایت اولویت ها و.... بیان کرده است . ‏ فصل پنجم ارکان تبلیغ از جمله، مبلّغ (پیام دهنده )، مخاطب (پیام گیرنده )، پیام و محتوای آن، هدف تبلیغ و نقش هر کدام از آنها در فرایند تبلیغ را مورد توجه قرار داده است . فصل ششم، شیوه ها و ابزار کار آمد تبلیغات و نقش هر کدام از آن ها را در تغییرات وسیعی که در ذهن و فکر مخاطب دارد، مورد بحث قرار گرفته است، از جمله شیوه های همراهی، انگیزش تفکر، الگویی، گام به گام، القای مستقیم و غیر مستقیم و تداعی معانی را می توان نام برد . ابزار انتقال پیام به رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری اشاره دارد . فصل هفتم آموزش تبلیغ و اصول آن را مطمح نظر قرار داده است . فراگیری و یادگیری تبلیغ مورد بحث عبارت است از ایجاد تغییر کم و بیش دایمی در رفتار بالقوّه یاد گیرنده مشروط بر این که این تغییر بر اثر تجربه رخ داده باشد همچنین فرضیه های آزمون و خطا، شرطی سازی و اکتشافی استدلالی با استفاده از روش های تبلیغی آموزشی، نفی و اثبات، روش شرطی، روش طرح ناگهانی و روش استدلالی مورد بررسی قرار گرفته و تبلیغات و آثار آن مورد ارزشیابی می گردد . فصل هشتم به ذکر انواع تبلیغات با توجه به علل تاثیر گذاری و روش های اعمال آن بر اساس منابع، نتیجه و محدوده زیر پوشش بر اساس اهداف آن می پردازد و تبلیغات را بر اساس تاثیر گذاری و روشهای اعمال، به 1ـ تبلیغات آشفته و منسجم،2ـ عمودی و افقی، 3ـ مستدّل و غیر مستدّل، 4ـ پیچشی و خطی، 5ـ سیاسی و جامعه شناختی و بر اساس منابع، به سفید، سیاه، خاکستری و برپایه نتیجه و اثر، به مثبت و منفی و از نظر محدوده پوشش، به داخلی و بین المللی و از نظر اهداف، به استراتژیکی، تاکتیکی و تحکیمی و مانند آن تقسیم می کند . فصل نهم نقش پیشرفت علم و فن آوری در تبلیغات و شیوه های آن را بیان می کند . تبلیغات با توجه به ابزارها و شیوه ها، به تبلیغات شرقی و غربی و جهان سومی تقسیم می شود، که هر کدام از آنها ویژگیهای منحصر به خود را دارد . امید است این تلاش به نوبه خود مورد استفاده دانشوران گرامی قرار گیرد و راهگشای تحقیقات بعدی آنان باشد.