نقش پیش تدبیری در مدیریت سیاسی اسلام
181 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هدف این مقاله تشریح و بسط نقش پیش تدبیری که بخش عمده ای از تدبر می باشد برای پیش گیری از بروز وقایع سازمانی و نظام سیاسی است. از این رو، تلاش شده ضمن تشریح اهمیت و ضرورت آینده پژوهی در برنامه ریزی های مدیریت سیاسی، زمینه های لازم برای مبادرت به پیش تدبیری طرح شود و شرایط و عوامل موثر که هدایت کننده برنامه های پیش تدبیری می باشند همراه دومدل علّی – حلقوی مورد بررسی قرار گیرند. آنگاه نقش آگاهی و بینش در امور سیاسی، احکام و فرامین الهی و امور علمی برای طرح زوایای مربوط شکافته شده ودرخاتمه مبانی ضرور و بنیادی پیش تدبیری در برنامه های مدیریت سیاسی به عنوان نتیجه گیری ارائه می شود. کلید واژه ها: مدیریت ، پیش تدبیری ، مدیریت سیاسی