نقش مدیریت انگیزش بر کارایی و بهره وری
182 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هر سازمان سیاسی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت می باشد. هر فرماندهی اهرمهای مختلفی را برای اعمال مدیریت دارد: از جمله آنها پاداش و انضباط می باشد و تحولات تاریخی نظرات مختلفی در رابطه با انسان را می توان مطرح ساخت. از دیدگاه ابزاری به انسان به عنوان یک ابزار تولید نگاه می شد. از دیدگاههای روابط انسانی توجه خاص به روحیات انسان و روابط و تعاملات انسانی که موجب افزایش تولید و کارایی و بهره وری گردید و پاداش بعنوان یک عامل انگیزش برای عملکرد بهتر و کارایی بالاتر در سازمان ها نقش خود را نشان داد و منجر به ایجاد نظرات مختلف گردید که هر کدام از آنها نکات قوی و ضعفی دارند. این مقاله با بیان نظرات و دیدگاهها و نقد و بررسی هر کدام از آنها راهکارهای عملی برای جلوگیری از عدم موفقیت سیستمهای پاداش ارائه داده است .برای تکمیل جنبه های اصلاحی هر فرد انضباط نیز به عنوان یک اهرم مورد توجه قرار گرفت . کلید واژه ها : پاداش نظریات مربوط به پاداش عملکرد انگیزش پاداش مؤثر انضباط