نقش تحلیلی شش سیگما بارویکرد بازمهندسی فرایند2"درفعالیتهای سیاسی
46 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عرصه جدید از فعالیتهای سیاسی،تصویری ازسازمان سیاسی ارائه می کند که با این نگرش جدید، سازمان سیاسی مجموعه ای از فرایندهایی است که هدف آنها ایجاد ارزش برای مخاطبان است ومستلزم ایجاد ارزش برای مخاطبان، آفرینش ارزش در خود سازمان سیاسی است.برنامه ریزی سازمانی که می خواهد رویکرد فوق را دنبال کند در وهله اول ورود به حوزه سیگما هاست و در مرحله بعد طی مراحل بهبود تارسید ن به سطح شش سیگما یعنی 3.4 خطا در یک میلیون فرصت می باشد. باگذارازسیگماهای پایین تر به سیگماهای بالاتر کانون توجه طرحهای بهبودسازمان سیاسی برفرایندها منعطف می گردد.متدولوژی شش سیگما این امکان را به سازمان سیاسی می دهد که بابهره گیری از این متدولوژی ،خطای فرایندها را به حداقل رساند. با توجه به اینکه در عصری که به سر می بریم کاربرد فناوریهای روز منجر به کارایی بیشتر چنین متدولوژیهایی می گردد ،ازاین روسیستم شش سیگما نیز به شکل دیجیتالی بوجود آمده و در" سیستمهای مدیریت فرایند فعالیتهای سیاسی "3 کاربرد دارد.دراین مقاله نیز هدف مروری بر بررسی تحلیلی شش سیگما می باشد ودر نهایت نقش شش سیگما در مهندسی مجددفرایند فعالیتهای سیاسی به عنوان یکی از پارادیم های جدید را مورد بررسی قرارمی دهیم. کلیدواژگان:شش سیگما،بازمهندسی مجدد فرایند،سیستمهای مدیریت فعالیتهای سیاسی ،شش سیگمای دیجیتالی