بالندگی مدیر ،مدیریت و سازمان
138 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نتایج انسانی یکی از از عوامل عمده و استراتژیک هر سازمان میباشد بدون وجود آن سازمان و هر برنامه دیگر پدیده بی جان خواهد بود و در هر سازمانی بالندگی سه رکن اساسی دارد که عبارتند از : بالندگی مدیر Development Executive بالندگی مدیریت Management Development و پیشرفت و توسعه سازمان Organization Development مدیر و ویژگیها و توانائیهای او نقش اساسی در بالندگی مدیریت و سازمان خواهد داشت .در رابطه با توانائیها و مهارتی مدیریتی مدیران دیدگاههای مختلفی وجود دارد که برخی آن را ذاتی و برخی اکتسابی و برخی بالقوه ذاتی و بالفعل اکتسابی می دانند . براساس این مقاله که تئوریهای مختلف را بررسی کرده و دیدگاههای روانشناسی –تئوریهای یادگیری –الگوهای رفتاری و ارتقاء مهارتهای مدیریتی در اثر انجام آنها به این نتیجه رسیده که توانائیهای مدیریتی و مهارتهای او بالقوه ذاتی بوده که از سوی در آن قرار داده شده امابرای بالفعل کردن آن از طریق آموزش –تربیت –ممارست و شیوه های دیگر قابل کسب و اکتساب و افزایش میباشد .بعبارت دیگر مدیران خوب ساخته میشوند . کلید واژه ها -بالندگی مدیر Development Executive – بالندگی مدیریت Management Development - پیشرفت و توسعه سازمان Organization Development - تئوریهای کلاسیک (رویکرد علمی –رویکرد فرایندی –رویکرد بوروکراسی ) -تئوریهای نئوکلاسیک - تئوریهای نوین (رویکرد سیستمی –اقتضائی ) - نظریه های فراگیری - روانشاسی مدیریت -الگوهای آموزشی