نقش پدافندغیرعامل درحفظ سیستم سیاسی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران
110 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
پدافند غیر عامل یک نیاز همیشگی برای حفظ قدرت ملی است ، این عنصر کلیدی در استراتژی دفاعی و امنیتی نظام جمهوری اسلامی به همراه دفاع عامل و اقدامات سیاسی ، تشکیل دهنده¬ی یک دفاع یکپارچه و همه جانبه را می دهد . از آنجا که جنگ های هوشمند کنونی ، ترکیبی ازجنگ نرم وسخت است ، وظیفه پدافند غیر عامل تنها حفظ زیر ساختها ی حیاتی و حساس فیزیکی کشور نیست ، بلکه باید حافظ تمامی زیر ساختهای حاکمیت ملی و سیاسی کشور باشد . پدافند غیر عامل به عنوان یکی از راهبردهای اساسی جهت کاهش آسیب پذیری و افزایش پایداری زیر ساختها ، به صورت سخت افزاری و نرم افزاری در اثر تهدید ها وعملیات خصمانه دشمن مطرح است . در این رابطه عناصر امنیت ملی و منافع ملی در مواجه با تهدیدها ، جایگاه ویژه ای دارند ، از بین مؤلفه های مهم امنیت ملی که جزو منافع حیاتی یک کشور محسوب می شوند ، مؤلفه "حفظ سیستم سیاسی و اجتماعی کشور " از اهمیت خاصی برخورداراست . این تحقیق و پژوهش با عنوان " نقش پدافند غیر عامل در حفظ سیستم سیاسی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران " تعریف و به دنبال پاسخ به این پرسش است که : نقش پدافند غیر عامل در حفظ سیستم سیاسی و اجتماعی کشور چگونه است ؟ در پاسخ احتمالی به این سؤال تحقیق ، این فرضیه مطرح می شود که " بین اقدام های پدافند غیر عامل(جهت حفظ نظام ج.ا.ا) درمقابله با تهدیددشمنان علیه چهار رکن اصلی نظام شامل : "ولایت فقیه، قانون اساسی، مردم و ملت ، قوای سه گانه و نهادهای دیگر حاکمیت " رابطه معنا داری وجود دارد . و این اقدامها نیز به صورت فیزیکی و یا غیر فیزیکی انجام می پذیرد " نتایج حاصل این تحقیق بر اساس نظرخبرگان به شرح ذیل است : کلید واژه ها : پدافند غیر عامل ، سیستم ، سیستم سیاسی ، سیستم اجتماعی ، جمهوری اسلامی ایران ، نقش (متفکر و امینی)