بررسی مقایسه ای رویکردهای استراتژیک و استراتژیهای شرکتهای با تکنولوژی بالا در دو اقتصاد انتقالی
51 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله به بررسی ارتباط میان رویکردهای استراتژیک ، استراتژی و عملکرد سازمانهای با تکنولوژی بالا در دو اقتصاد انتقالی چینو روسیه خواهیم پرداخت . در عین حال تایید خواهیم کرد بر تاثیر حمایتهای سازمانی اقتصاد از کار آفرینان و بررسی خواهیم کرد تاثیر تعدیل کننده بودن شبکه های اجتماعی رابر روی عملکرد شرکتها. در این تحقیق مشاهده کردیم که ارتباط قوی بین رویکردهای استراتژیک و استراتژیها در دو اقتصاد انتقالی چین و روسیه وجود دارد . بخصوص استراتژیهای توانایی های تولید ارتباط دارد با فروش و تولید کالایی. هم چنین شبکه های اجتماعی شرکتهای کار آفرین به طور مستقیم بر عملکرد فروش تاثیر می گزارد .اما نقش مهمی بازی نخواهد کرد .در نهایت حمایت سازمانی تاثیر دارد بر 2 رویکرد استراتژیک و استراتژیهای شرکت