مدل استراتژی بازاریابی جهانی برای محصولات تکنولوژی پیشرفته
49 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
این مقاله، نقش استراتژی بازاریابی جهانی و رابطه آن را با بازارگرایی، تجربه بین‌المللی، و عملکرد در حیطه محصولات تکنولوژی پیشرفته بررسی می‌نماید. دانسته‌ها در مورد این قلمروِ مهم از استراتژی و عملکرد بازاریابی جهانی محدود است. در این رابطه، این پژوهش سؤالهای مهمی را در باره اینکه چگونه بازارگرایی، تجربه بین‌المللی و استراتژی بازاریابی جهانی بر عملکرد تأثیر می‌گذارند مطرح می‌نماید. این پژوهش، به شیوه تجربی، پیش‌بینی‌ها در مورد روابط فوق را با استفاده از داده‌های بدست آمده از طریق پیمایش از ۱۷۲ واحد تجاری شرکتهای فعال در تکنولوژی پیشرفته، مورد سنجش قرار می‌دهد. نتایج به دست آمده از نمونه تحقیقات، این نظریه را که بازارگرایی، تجربه جهانی، و استراتژی بازاریابی جهانی ، از پیش‌ملزومات کلیدی در عملکرد سازمانی هستند تأیید می‌کند. بازارگرایی و تجربه بین‌المللی بر بازاریابی جهانی تأثیر گذار هستند. در خاتمه این مقاله، پیامدهای تئوریک ومدیریتی حاصل از یافته‌های این تحقیق بررسی می‌گردد.