" نقش کارآمدی و اضطراب رایانه ای در تعدیل فرآیند ایجاد رضایت الکترونیک و قصد استفاده مجدد از خدمات بانکداری الکترونیک"
59 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
توسعه شگفت انگیز فن آوری اطلاعات و ارتباطات در جهان ، صنعت بانکداری را به سرعت دگرگون ساخته است. امروزه پیشرفت تکنولوژی و نوآوری در صنایعی نظیر بانکداری ، عرصه رقابت میان بازیگران این حیطه را بیش از پیش تنگ نموده است . اینک بحث ازسهم مشتری است نه سهام بازار. همچنین شرکتها و بانکها دریافته اند که بقا و حیات آنها در گرو برخورداری از مشتریان وفادار است نه صرفاً مشتریان راضی و خوشنود. که این امر نکته کلیدی در ادامه فعالیتهای این موجودیتهاست .پژوهشگران زیادی به بررسی و کشف عوامل موثر بر وفاداری پرداخته اند اما همچنان مطالب اندکی در باب ایجاد رضایت الکترونیک و قصد استفاده مجدد از خدمات الکترونیک به الاخص خدمات بانکداری الکترونیک موجود می باشد . عواملی نظیر کارآمدی و اضطراب رایانه ای از جمله مواردی هستند که گمان می رود تاثیر به سزایی بر این دو مقوله داشته باشند. این مقاله سعی بر آن دارد تا به کشف چگونگی ایجاد رضایت الکترونیک و نقش کارآمدی و اضطراب رایانه ای بپردازد. کلمات کلیدی: اضطراب رایانه ای ، رضایت الکترونیک، قصد استفاده مجدد ،کارآمدی رایانه ای و خدمات بانکداری الکترونیک