منطق گرایی مدیران فرهنگی واجتماعی و چگونگی ارزیابی آن
47 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
منطق‌گرایی به عنوان زیربنا و بستر توانمندی سازمانهای فرهنگی واجتماعی مطرح است. زیرا عقلایی کردن سیاستگذاریها ـ طراحی‌ها و فعالیت‌ها و رفتارها ـ تصمیم‌گیریها، ساختارهای سازمان نیازمند حاکم کردن منطق‌گرایی در تک تک مدیران آن می‌باشد مدیران و کارکنان فرهنگی واجتماعی کشور باید با کنترل احساسات، ثبات‌گرایی منعطفانه، هدف‌گرایی، اصول‌گرایی و منطق‌گرایی را در خود و کارکنان نیز ایجاد کنند و پرورش دهند و نیز کاربردی نمایند تا از ویژگیهایی چون کارآفرینی، قانونگرایی، تسلط بر عواطف، واقع بینی، نظم‌گرایی و اصول گرایی بهره‌مند شوند. این ویژگی‌ها در موفقیت مدیران سازمان فرهنگی واجتماعی کشور نقش اساسی و محوری دارد. برای این منظور آزمون طراحی شده در مقاله می‌تواند مبنایی برای آگاهی مسئولین فرهنگی واجتماعی از منطق‌گرایی گردیده تا با پرورش قدرت حل مسائل، پرورش قدرت تجزیه و تحلیل، تفکر ـ پرورش قدرت تعقل قانونی و آموزش منطق‌گرایی را در سازمانهای فرهنگی واجتماعی حاکم کنند. کلید واژه‌ها: 1ـ منطق‌گرایی2ـ کارآفرینی 3ـ قانونگرایی4ـ واقع بینی 5ـ نظم گرایی6ـ اصول گرایی7ـ تقویت منطق‌گرایی