استراتژی های ژئوپولیتکی امریکا و امنیت ملی ایران
65 بازدید
محل نشر: فصلنامه سیاست
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: امروزه نقش و جایگاه هر کشوری برای وصول به منافع ملی در صحنه بین‌الملل وابستگی تام به استراتژی‌های ژئوپولیتیکی جهانی دارد و از سوی دیگر امنیت ملی هر کشوری نیز با قدرت ملی و ژئوپولیتیک و تهدیدات آن کشور ارتباط تنگاتنگ دارد بنابراین استراتژیهای ژئوپولیتکی بر امنیت ملی کشورها تأثیر‌گذار است تحولات استراتژیهای ژئوپولیتیکی امریکا بعد از فروپاشی توازن ژئوپولیتیکی دوران جنگ سرد پیامدهای زیادی در صحنه جهانی و منطقه‌ای به خصوص خاورمیانه که ایران در مرکزیت و محوریت آن قرار دارد بدنبال داشته است این تحولات باعث گردیده است که بحث‌های جدی در رابطه با امنیت ملی ایران مطرح شود بویژه این که امریکا در دوران بعد از جنگ سرد در پی قرار دادن خاورمیانه به عنوان مکمل ژئواستراتژی خود بوده و در جهت انطباق این منطقه ژئواکونومیک با مناطق ژئواستراتژی مورد نظر خود تلاش نماید و در این راستا بدنبال ایجاد صلحی اجباری در مرزهای شمالی، شرقی، غربی و جنوبی هارتلند جدیدی که در حال شکل‌گیری است می‌باشد. این تغییر و تحولات باعث شده است این سؤال مطرح شود که بین تحولات استراتژی‌های ژئوپولیتیکی امریکا و امنیت ملی ایران چه رابطه‌ای وجود دارد؟ راهبردهای مقابله با تهدیدات احتمالی امنیت ملی ایران کدام است این مقاله بدنبال یافتن پاسخ به سؤالات مذکور تهیه و ارائه گردیده است. واژگان کلیدی: ایران ژئوپولیتیک ـ عوامل ژئوپولیتیکی ـ توازن ژئوپولیتیکی ـ استراتژی های ژئوپولیتیکی امریکا ـ امنیت ملی