سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پیام نور 
مدیرکل فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه پیام نور 
1385/07/03 
1387/07/01 
اجرایی - فرهنگی 
همکاری 
دانشگاه پیام نور 
رئیس دانشگاه پیام نور استان سمنان 
 
 
اجرایی 
همکاری 
دانشگاه پیام نور 
دبیرشورای راهبردی فرهنگی - اجتماعی دانشگاه پیام نور  
 
 
اجرایی 
همکاری 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
مسئول معاونت عقیدتی و سیاسی ستاد مسترک سپاه 
 
 
اجرایی 
همکاری 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
رئیس دفتر سیاستگذاری و نظارت بر تبلیغات کل سپاه 
 
 
اجرایی 
همکاری 
دانشگاه پیام نور 
مدیرکل اموردانشجویان و تولیدات دانشجویی کل دانشگاه پیام نور 
 
 
اجرایی و علمی و پژوهشی 
همکاری 
مرکز ملی جهانی شدن ریاست جمهوری 
معاون پژوهشی و آموزشی 
 
 
اجرایی و علمی و پژوهشی و آموزشی 
همکاری 
موسسه عالی آموزش و پژوهش معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری 
معاون پژوهشی 
 
 
اجرایی و علمی و پژوهشی 
همکاری 
معاونت ارتباطات و بین الملل نهاد رهبری 
دبیر ستاد تدوین سند جامع راهبردی فعالیت های تبلیغی بین الملل 
 
 
اجرایی و علمی و پژوهشی 
همکاری 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
مسئول معاونت روابط عموی کل سپاه 
 
 
اجرایی - فرهنگی 
تدریس 
دانشگاه فرماندهی و ستاد سپاه 
مدرس 
1375/07/02 
1380/07/01 
--- 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی تهران و زنجان 
مدرس 
1370/07/01 
 
--- 
تدریس 
دانشگاه امام حسین (ع) 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
دانشکده فرماندهی و ستاد ناجا 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
دانشگاه شهيد بهشتی 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
دانشکده صدا و سیما 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
دانشگاه پیام نور 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
حوزه علميه شهيد شاه آبادی 
مدرس 
 
 
--- 
همکاری 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
رئیس دفتر سیاستگذاری و نظارت بر تبلیغات کل سپاه 
1371/07/01 
1376/07/01 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه پیام نور 
مدیر کل امور دانشجویان و تولیدات دانشجوی دانشگاههای پیام نور 
1385/07/03 
1386/07/01 
اجرائی